raikis:

Kakashi for 
narutographic    naruto spoilers    spoilers    sasusaku    my edits    falconia   
narutographic    tobirama    my edits   

Konoha's Tokubetsu Jōnin 

narutographic    uchiha madara    madara    my edits    quote from GOT   
© tempest